Zaštita ličnih podataka

SAJIC CONSULTING” u saradnji sa Advokatskom firmom “SAJIĆ”  u mogućnosti je da svojim klijentima ponudi savjetodavne  usluge  i praktična rješenja u pogledu primjene domaćih i međunarodnih propisa kojima se uređuje oblast zaštite podataka, a sve u cilju usklađenosti i poštovanja prava na privatnost kao jednog od osnovnih ljudskih prava.

 

Članovi našeg tima su licencirani službenici za zaštitu podataka (Data protection officer – DPO) koji se svakodnevno susreću sa najrazličitijim zahtjevima klijenata, budući da u Bosni i Hercegovini posluju mnogobrojni poslovni subjekti koji imaju strane osnivače i čije je poslovanje usmjereno ne samo ka zemljama EU, već i drugim zemljama svijeta. U svom poslovanju nastojimo da kroz profesionalan pristup pronađemo i ponudimo svojim klijentima najpraktičnija rješenja kojima će se postići ravnoteža između zaštite ličnih podatka i prava na privatnost sa jedne strane, te rizika i usklađenosti sa pravnom regulativom sa druge strane, a da se ujedno omogući što jednostavnije odvijanje procesa rada i postizanje ekonomskih ciljeva.

 

Uslijed izuzetno oštrih kazni koje propisuje GDPR za slučaj zloupotrebe ličnih podataka i nepoštovanja prava na privatnost, u BiH postoji povećan interes poslovnih subjekata da usklade svoje poslovanje sa zahtjevima ove uredbe, zbog čega smo odlučili  da svoje licencirane službenike za zaštitu podataka stavimo na raspolaganje svim zainteresovanim poslovnim subjektima.

 

Usluge koje pruža naš tim za zaštitu podataka obuhvataju:

   – savjetovanje u pogledu primjene važećih zakonskih propisa u oblasti zaštite ličnih podataka,

   – izradu opštih internih dokumenata kojima se uređuje zaštita podataka kod kontrolora (politike o zaštiti podataka, pravilnici i sl.),

   – izradu pismene saglasnosti za obradu podataka,

   – sačinjavanje ugovora o obradi podataka između kontrolora i obrđivača ili podobrađivača, 

   – podršku u implementaciji organizacionih i tehničkih mjera u cilju zaštite podataka,

   – podršku u uspostavljanju i vođenju evidencija o zbirkama ličnih podataka,

   – registraciju evidencija o zbirkama ličnih podataka kod nadzornog tijela,

   – zastupanje u sudskim postupcima (upravni sporovi, naknada štete i sl.),

   – ostale usluge koje se mogu dovesti u vezi sa zaštitiom ličnih podataka i prava na privatnost.