Poslovni konsalting

Ekspertski tim čine iskusni profesionalci iz oblasti prava, finansija, kontrolinga, logistike, IT industrije, korporativnih poslova i marketinga, sa dobrim poznavanjem domaćih poslovnih prilika ali i iskustva u radu sa, ili, u multinacionalnim kompanijama. 

Tim ima za cilj da klijentu pruži pomoć u postavljanju poslovanja i poslovnih procesa, donošenju boljih odluka, smanjenju troškova, izgradnji efikasnije organizacije, razvoju odgovarajućih tehnoloških strategija te da na taj način pozicionira kompaniju ili proizvod na tržištu.

Polazište u radu tima je razumjevanje funkcionisanja kompanije klijenta: rada, dinamike, poslovne kulture, ciljeva i izazova, primenjujući svoje uvide, iskustvo i  znanje na strateška i operativna pitanja kompanije. 

Za samog klijenta to podrazumjeva ubrzanje i pojednostavljenje proizvodnih procesa, racionalizaciju troškova, poboljšani novčani tok i veće prihode.

Takođe podrazumjeva postizanje novih poslovnih ciljeva, izlaska na nova tržišta i stvaranja dobre klime za uspješna spajanja kompanija.

Rad tima je okrenut stranim investitorima, malim, srednjim preduzećima, korporacijama, javnom sektoru, međunarodnim organizacijama a aktivnosti tima se kreću u dva koplementarna pravca: savjetovanje i edukacija\mentorstvo potencijalnog radnog kadra klijenta stranih i domaćih investitora.

 

Pravne/advokatske usluge 

AFS u mogućosti je da klijentu pomogne u različitim oblastima prava, u kojim ima specijalizovane stručnjake: kompanijsko pravo, parnični postupak, radno pravo, pravo osiguranja,  bankarsko pravo, građansko pravo, ugovorno pravo, sportsko pravo, medijsko pravo, koncesije, poresko pravo, javne nabavke, procjena pravnog rizika, javno privatno partnersvo, stečaj i likvidacije, pravo konkurencije, porodično i nasljedno pravo, pravo intelektualne svojine, zaštita potrošača, pravo energetike i prirodnih izvora, pravo telekomunikacija, pravo zdravstva, pravo hrane, ekološko pravo. 

Advokatska firma „Sajić“ o.d. Banja Luka je prvo ortačko društvo u Bosni i Hercegovini koje se advokaturom bavi od 1989. godine. Danas zapošljava preko 20 profesionalaca:  advokata, stručnih saradnika, pripravnika i administrativnih radnika, potpuno posvećenih potrebama mnogobrojnih klijenata. 

Predanost radu, visoki moralni, etički i profesionalni standardi, stalno usavršavanje te insistiranje na angažmanu mladih kvalitetnih kadrova, osnovni su principi na kojima je zasnovan rad Advokatske firme „Sajić“.

 

Finansije 

Kvalitetan finansijski konsalting pomaže klijentu da uspješno pribavi, investira i na kraju racionalno koristi raspoložive izvore finansija. 

Finansijski konsalting podrazumijeva:

 • procjena vrednosti kapitala
 • procjena vrijednosti novčanih uloga, nematerijalnih ulaganja, nekretnina,
 • postrojenja i opreme, u cilju vrednovanja u skladu sa zahtjevima postavljenim  Međunarodnim računovodstvenim standardima
 • procjene tržišne vrijednosti akcija u skladu sa Zakonom o privrednim društvima
 • due diligence
 • investicione studije
 • analiza boniteta
 • projektovanje finansijskih i cash flow izveštaja
 • programi privatizacija
 • konsultacije u procesu privatizacije i restrukturiranja
 • biznis planovi

 

Kontroling

U svijetu savremenog poslovanja, controlling je jedna od najvažnijih menadžerskih funkcija koja omogućava bolje planiranje, organizovanje i upravljanje, uočavanje grešaka i njihovo pravovremeno korigovanje ili uočavanje prilika i njihovo iskorištavanje. Izvještaji controllinga upravi preduzeća pomažu u donošenju operativnih i strateških odluka. Glavne funkcije controllinga su:

 • Izvještavanje: priprema komercijalnih, operativnih ili finansijskih izvještaja o redovnom poslovanju na dnevnom, sedmičnom, mjesečnom, kvartalnom ili godišnjem nivou
 • Planiranje: priprema godišnjih ili trogodišnjih planova i strateških smjernica preduzeća, priprema forecasta (prognoze kretanja finasijskih i ostalih pokazatelja do kraja tekuće godine, revizija plana)
  Analiza: praćenje realizacije u odnosu na plan, dubinska analiza izvještaja i uočavanje mogućnosti za optimizaciju troškova, prijetnje u poslovanju (npr. neprofitabilni proizvodi, nelikvidnost i slično)

 

Logistika 

Logistička ekspertiza podrazumijeva uvodjenje novih ili nadogradnju postojećih logističkih rješenja u poslovanju preduzeća:

 • Analizu postojeceg sistema lanca snadbijevanja i prijedloge za usavrsavanjem i nadogranjom postojeceg sistema
 • Upravljanje i vodjenje osnovnih  zapisa materijala,upravljanje zalihama i skladisno poslovanje, materijalno planiranje
 • Robno materijalno knjigovodstvo, trebovanje i narudzbe materijala prema planu proizvodnje i raspolozivim zalihama, rezervacije
 • Otvaranje, pracenje i zakljucivanje radnih naloga
 • Spoljna trgovina, uvoz/izvoz, organizacija transporta,carinske procedure, procedure sa ekonomskim ucinkom (unutrasnje obrade), izvjestavanje i podnosenje carinskih obracuna, priprema dokumentacije za UIO
 • Implementacija i nadogradnja informacionih sistema u saradnji sa IT sektorom u smislu funkcionalnih konsultacija, obuka korisnika

 

Informacione tehnologije

IT ekspertza podrazumjeva uvođenju novog ili nadogradnji postojećeg informacionog sistema, koja obuhvata:

 • Analiza postojećeg stanja i identifikovanje potreba za poboljšanjem
 • Dokumentovanje svih aktivnosti, problema, ograničenja i očekivanja od novog sistema.
 • Izrada dokumenta AS-IS stanja
 • Gradacija svih zahtjeva na osnovu koristi cijene i rizika
 • Pomoć prilikom donošenja odluke koji zahtjevi će se očekivati od novog sistema, a koji će biti odbačeni ili prolongirani
 • Izbor rješenja
 • Definisanje detaljnih funkcionalnih i tehničkih zahtjeva novog sistema
 • Pomoć pri izboru metodologije
 • Procjena budžeta
 • Implementaciju
 • Praćenje projekta sa fokusom da isporučni sistem organizaciji obezbijedi očekivanu korist
 • Vođenje projekta

 

Poslovni razvoj

Unapređenje procesa u kompaniji. Cilj je uvijek poboljšanje funkcionisanja kompanije i povećanje produktivnosti. Bitno je obezbijediti kvalitetne odnose sa insitucijama u svrhu podrške trenutnom poslovanju kao i novim investicijama.

 • Kompletna organizaciona i regulatorna podrška investicijama na teritoriji BiH;
 • Optimizacija poslovanja upotrebom funkcionalnih poslovnih modela, organizacije poslovanja i upravljanja poslovnim procesima;
 • Reorganizacija procesa postojećeg modela poslovanja, definisanje korektivnih mjera za sprovođenje kvalitetnih i održivih poslovnih procesa u skladu sa zahtjevima i standardima konkretne djelatnosti;
 • Organizacija strukture menadžment tima, kreiranje sistematizacije, pronalaženje kandidata za navedene pozicije;
 • Izrada plana početnih aktivnosti za sve odjele u skladu sa kompanijskom organizacijom;
 • Saradnja sa državnim institucijama, opštinama i njihovim razvojnim agencijama, ministarstvima, predstavnicima vlade i ostalim institucijama radi nesmetanog procesa investicije;
 • Obezbjeđenje podrške od strane Poreske uprave i Uprave za indirektno oporezivanje;
 • Koordinacija sa državnim i opštinskim institucijama koja se odnosi na angažovanje radne snage;
 • Pregovori sa državnim i opštinskim institucijama vezano za preferencijalne uslove za početak poslovanja kao i obezbjeđenje subvencija za podršku investiciji;
 • Aktivna podrška u legislativnim procesima vezano za izmjene i dopune zakonskih i podzakonskih procedura koje omogućavaju poboljšanje poslovnih rezultata kao i njihovu operativnu efikasnost. 

 

Integrisane marketinške komunikacije 

Integrisane marketinške komunikacije predstavljaju koncept preciznog planiranja marketinških komunikacija. Planirana i strateški dobro postavljena kombinacija marketinških disciplina obezbjeđuje jasnoću, dosljednost i maksimalan efekat komunikacija.

 • Komunikaciono pozicioniranje proizvoda ili kompanije kroz analizu konkurencije i analizu tržista
 • Brend strategija koja podrazumijeva analizu ciljnih grupa i postavljanje suštine Brenda
 • Kreativna, medijska strategija i PR strategija (koja podrazumijeva krizni PR) te strategija nastupa na socijalnim mrežama
 • Postavljanja plana aktivnosti i budžetiranje
 • Proces implementacije svih aktivnosti
 • Razumijevanje svih procesa rada i trendova u industriji
 • Komunikacije klijent\agencija\dobavljači\treća lica angažovana na određenom projektu