Loss Adjusteri – jednostavan način procjene štete

LOSS ADJUSTER je osoba angažovana od strane osiguravajućeg društva da analizira štetni događaj i nastalu štetu, te odredi visinu naknade koju treba isplatiti oštećenom, Pored toga, usloga loss adjustera je da učini sve da nastala šteta bude što manja, a njene posljedice što prije otklonjene ili umanjene, te s tim u vezi usko sarađuje sa oštećenim od saznanja za nastanak štetnog događaja.

Loss adjusters se najčešće angažuju kod velikih i većih štetnih događaja, kad je došlo do oštećenja, uništenja i nestanaka imovine. Nekih od tih stečaja su požar, poplava, krađa dragocjenosti, elementarne nepogode, šteta nastala usljed prestanka isporuke energije i sl.

Najčešće ih angažuju osiguravajuća društva, ali ih mogu angažovati i oštećeni ili grupe oštećenih kog štetnih događaja velikih razmjera. Obzirom da rade kao nezavisni eksperti ponedka ih angažuju zajedno obje strane (i oštećeni i oiguravajuće društvo).

Loss Adjuster treba:

 • Utvrditi, koliko je to moguće, uzrok štete, istražiti okolnosti i modalitete nastanka događaja
 • Provjeriti tačnost opisa i izjava oštećenog, štetnika i svjedoka;
 • Procijeniti i ponuditi nagodbu u vezi sa štetom kao i sve troškove sanacije u skladu sa uslovima ugovora I polise osiguranja;

Rezultati aktivnosti Loss Adjuster-a se prikupljaju u jednom ili više izvještaja koji sadrže detaljan pregled vrijednosti i daju se osiguravačima radi njihove procjene i odluke.

U obavljanju svojih poslova Loss Adjusters:

 • Uzimaju izjave od oštećenih, oštećenika I svjedoka;
 • Prpiemaju preliminarni izvještaj o šteti;
 • Predležau interventnu ispladu dijela štete kako bi se smanjile šteten posljedice;
 • Provjeravaju sve moguće okolnosti koje su postojale prije štetnog doigađaja a nisu saopštene osiguravajućem društvu;
 • Poređenje informacija dobijenih tokom intervjua i izjava prijavljenih u policijskom izveštaju o šteti da bi se razmotrilo da li postoje neke neusaglašenosti;
 • Diskusija o traženim i pripremljenim dokumentima;
 • u zavisnosti od vrste aktivnosti koju obavlja osiguranik (prodaja na malo, veleprodaja, proizvođač, prodajni predstavnik) i o specifičnoj vrsti štete/ gubitka (krađa ili pljačka u prostorijama, krađa ili pljačka prodajnog predstavnika, krađa u toku izložbe, šteta nastala usljed prirodnih događaja ili zbog oštećenja na mašinama ili proizvodnim procesima, navesti neke) traži se drugačija dokumentacija za procjenu gubitka;
 •  Analiza dinamike potraživanja da bi se procijenilo da li je šteta u potpunosti pokriven ugovorom o osiguranju ili ako postoji bilo kakvo pitanje pokrića, koje bi moglo ugroziti poravnanje štete;
 • Procjena mogućih aktivnosti oporavka koje treba izvršiti da bi se ograničio obim štete/gubitka;
 • Procjena mogućih aktivnosti regersiranja protiv trećih strana (kriminalci ako i kada su uhapšeni, druge polise osiguranja koje pokrivaju istu robu, itd.);

Rezultati aktivnosti Loss Adjusters navedeni u svim gore navedenim tačkama  se prikupljaju u jednom ili više izvještaja i daju se osiguravačima radi njihove procjene i odluke.

Razlog za angažovanje Loss Adjuster nije da se “uštedi” novac. Loss Adjuster se “jednostavno” angažuje da procijeni štetu.

Procjena štete može rezultirati uštedom, ali ušteda nije cilj angažovanja Loss Adjsutera. Cilj rada Loss Adjsuters je da se utvrdi stvarna visina štete i da je ista pokrivena ili nije pokrivena ugovorom o osiguranju.

SAJIC CONSULTING, zajedno sa partnerima i saradnicima u zemlji i inostranstvu, pruža ovu uslugu na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovina, svim zainteresovanim domaćim ili inostranim osiguravajućim kućama.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.