Zakon o izmjenama zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode

Zakon o izmjenama Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, proglašen je i usvojen od strane Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine na sjednici Zastupničkog doma od 27.9.2023. godine i na sjednici Doma naroda od 5.10.2023. godine.

Ovim Zakonom propisuje se visina stope zatezne kamate na javne prihode (oni prihodi koji se uvode federalnim i kantonalnim zakonima, kao i propisima koje donose nadležni organi jedinica lokalne samouprave, porezi, taksem naknade, doprinosi i sl.) koji nisu plaćeni u zakonom propisanom roku.

Stopa ZK od 0,04% koja se plaća za svaki dan kašnjenja u isplati javnih prihoda koji nisu plaćeni u zakonskom roku nije se mijenjala.

Prije izmjena Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2018. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovom da poreski obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona. U Zakonu o visini stope zatezne kamate na javne prihode (“Službene novine Federacije BiH”, br. 48/01, 52/01, 42/06, 28/13, 66/14, 86/15, 34/18, 99/19 i 48/21), ovaj stav se mijenja se i glasi: “Kamata koja je nastala po osnovu dospjelih, prijavljenih, a nenaplaćenih javnih prihoda sa stanjem na dan 31.12.2019. godine, otpisuje se u visini propisanoj ovim zakonom, pod uslovom da poreski obveznik svoje obaveze po osnovu glavnog duga izmiri najkasnije na dan isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona”.

Prije izmjena Zakona o visini stope zatezne kamate na javne prihode, podnosiocu zahtjeva koji je ispunio uslove za otpis kamata, te u cjelosti izmiri obaveze glavnog duga najkasnije do dana isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovog zakona, obračunata a neplaćena kamata otpisaće se u cjelokupnom iznosu. Poreski obveznici koji su u potpunosti izmirili svoj glavni dug do 31.12.202. godine i imaju pravosnažno rješenje o otpisu obračunate a neplaćene kamate u visini od 50%, preostala obračunata a neplaćena kamata će se otpisati u cjelokupnom iznosu. Ovaj član je izmijenjen u sljedećem: riječi “do dana isteka roka od 24 mjeseca od dana stupanja na snagu ovoga Zakona,”, zamjenjuju se riječima: “do dana isteka roka od 12 mjeseci od dana stupanja na snagu ovog Zakona,” i riječi: “do 31.12.2020. godine,” zamjenjuju se riječima: “do 31.12.2022. godine,”.

Autor teksta: Tamara Berić, sertifikovani računovođa

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana.